+91 9718673999/9810273909 Call : +91 9718673999/9810273909

Shree Ram janma Stuti

SHREE RAM JANMA STUTI

SHREE RAM JANMA STUTI
Baalkaand – Doha 192  

Bhaya pragat kripala dinadayala kaushalya hitkaari |
Harshit mahataari muni man haari adbhut rup bichari ||

Lochan abhirama tanu ghansyama nij aayudh bhuj chaari |
Bhushan banmala nayan bisala shobasindhu kharari ||


Kaha duee kar jori astuti tori kehi bidhi karon ananta |
Maya gun gyanathith amana bed puran bhananta ||

Karuna sukh sagar sab gun aagar jehi gavahein shruti santa |
So mama hit lagi jan anuragi bhayu pragat shri kanta ||

Bhramaand nikaya nirmit maya rom rom prati bed kahai |
Mama ur so basi yah uphasi sunat dhir mati thir na rahai ||

Upja jab gyana prabhu musukana charit bahut bidhi kinha chahai |
Kahi katha suhaee mathu bujhai jehi prakar sut prem lahai ||

Mata puni boli so mati doli tajahu tat yah rupa |
Kijai sisuleela ati priyasila yah sukh param anupa ||

Suni bachan sujana rodan thana hoi balak surbhupa |
Yah charit je gavahi haripad pavahi te na parahi bhav kupa ||

DOHA

Bipra dhenu sur sant hit leenh manuj avataar |
Nij eecha nirmit tanu maya gun go paar ||  192  ||