+91 9718673999/9810273909 Call : +91 9718673999/9810273909

Shiv Stuti

SHIV STUTI
Uttarkaand – Doha 14  

Jai ram ramaaramanam samanam | Bhavtaap bhayaakul paahi janan ||
Avdhes sures rames bibho | Saranaagat maagat paahi prabho ||

Dasasisa binaasan bis bhujaa | Krut duri mahaa mahi bhuri rujaa ||
Rajanichar brind patang rahe | Sar paavak tej prachand dahe  ||

Mahi mandal mandan charutaran | Dhrut saayak chaap nishang baran ||
Mad moh maha mamataa rajni | Tam punj divaakar tej ani ||

Manjaat kiraat nipaat kiye | Mrig log kubhog saren hiye ||
Hati naath anaathani pahi hare | Bishya ban paavar bhuli pare ||

Bahu rog biyoganhi log hae | Bhavadanghri niraadar ke phal e ||
Bhav sindhu agaadh pare nar te | Pad pankaj prem na je karate ||

Ati din malin dukhi nitahin | Jinh ke pad pankaj priti nahi ||
Avalamb bhavant katha jinh ke | Priya sant anant sada tinha ke  ||

Nahi raag na lobh na maan mada | Tinha ke sam vaibhav va bipada ||
Ehi te tav sevak hot muda | Muni tyaagat  jog bharos sada ||

Kari prem nirantar name liye | Pad pankaj sevat sudh hien ||
Sam maani niraadar aadarahi | Sab sant sukhi bicharanti mahi ||

Muni Manas pankaj bhring bhaje | Raghubir mahaa ranadhir aje ||
Tav naam japaami namaami hari | Bhav rog mahaagad maan ari ||

Gun sil kripa paramaayatanan | Pranamaami nirantar shriramanam ||
Raghunand nikandaya dvandaghanam | Mahipaal bilokaya dinajanan ||


Baar baar bar maagaun harashi dehu shrirang |
Pada saroj anapaayani bhagati sadaa satsang || 14a ||

Barani umaapati ram gun harshi gae kailash |
Tab prabhu kapinha divaaye sab bidhisukhaprad baas || 14b ||