+91 9718673999/9810273909 Call : +91 9718673999/9810273909

Guru Mantra गुरू मंत्र


 || Om Param Tatvaay Naaraayannaay Gurubhyo Namah ||
 
"Gurur Brahmaa Gurur Vishnu
Gurur Devo Maheshwarah
Guru Saakshaata Parabrahma
Tasmai Shri Guruve Namah"